ReadyPlanet.com
dot dot
ครั้งที่๗) สถานสงเคราะห์บ้านเด็กออ่นพญาไท article
วันที่ 09/03/2017   20:21:24

   จากที่ทาง ปรภัคอิเลคทริคฯ ได้เปิดโครงการเพื่อนําเงินรายได้ส่วนหนึ่ง เข้าสบสมทุน สถานสงเคราะห์บ้านเด็กออ่นพญาไท เพื่อช่วยเหลือน้องๆเด็กออ่นบ้านพญาไทในด้านต่างๆจากรายได้ส่วนหนึ่งนี้ ทาง บริษัท ได้ถือว่า ลูกค้าทุกๆท่าน ที่สั่งซื้อในเดือน กันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ได้มีเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสมทบทุนในครั้งนี้ทุกๆท่าน

"ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดประทาน
พร (อำนวยพร)ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ"

[รหัสสมทบทุน No03944/40   18-พฤศจิกายน-2558  ณ เวลา 15:00:น.]

 โครงการสมทบทุน บ้านเด็กออ่นพญาไท(เด็กหญิง)   18-11-2558  15.00 น. บริจาคโดยลูกค้า เดือน กันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 มีส่วนร่วมในกุศลบุญนี้ทุกท่าน โดย ทางปรภัคอิเลคทริคเป็นตัวแทนและส่วนร่วม ในการรับมอบบริจาคครั้งนี้ ขออนุโมทนา กับทุกท่านด้วยเทอญ Porapakelectric.

 

โครงการสมทบทุน บ้านเด็กออ่นพญาไท(เด็กหญิง)   18-11-2558  15.00 น. บริจาคโดยลูกค้า เดือน กันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 มีส่วนร่วมในกุศลบุญนี้ทุกท่าน โดย ทางปรภัคอิเลคทริคเป็นตัวแทนและส่วนร่วม ในการรับมอบบริจาคครั้งนี้ ขออนุโมทนา กับทุกท่านด้วยเทอญ Porapakelectric.

 

 

ประวัติบ้านเด็กอ่อน

   สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ ปี ๒๔๙๖ เนื่องจากในระยะนั้นมีเด็กอ่อนที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระของโรงพยาบาลในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนกำพร้าซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลโดย ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งทั้งหลาย จึงได้อนุมัติให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นเป็นแห่งแรก โดยใช้เงินสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหนึ่ง สร้างอาคารขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๖ ต่อมาจำนวนเด็กได้เพิ่มมากขึ้น และอาคารดังกล่าวเล็กและคับแคบไม่สามารถขยายได้ จึงได้ย้ายสถานที่ไปตั้งใหม่ที่เลขที่ ๒๖๔/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๙๙ ตารางวา ต่อมาในปี 2545 กรมประชาสงเคราะห์ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดียินดี ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้พื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “สมเด็จพระเทพรัตน” อาคารผู้ป่วยนอก โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ย้ายไปสร้างใหม่ ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ย้ายไปสร้าง ใหม่ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งส่งมอบให้เป็นทรัพย์สิน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และได้ย้ายมาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป   

 

   มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งมีหน้าที่ให้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นกำพร้า ขาดผู้อุปการะหรือมาจากครอบครัวยากจน มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 7 ปี เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อได้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นกำลังของสังคมและชาติบ้านเมืองในอนาคต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตลอดจนคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ มีความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และทรงเยี่ยมกิจการสถานสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2529

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท แห่งใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ มีอาคาร 18 อาคาร โดยแบ่งพื้นที่ 7 ไร่
สำหรับเป็นที่ทำการและอาคารต่าง ๆ สำหรับเด็ก 15 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ สำหรับเป็นบ้านพัก เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้จัดให้เด็กอยู่ตามอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 
1. อาคารพุทธชาด สำหรับเด็กรับใหม่และเด็กป่วย
2. อาคารสวัสดี ห้องเฟื่องฟ้า สำหรับเด็กอายุแรกเกิด - 4 เดือน 
ห้องปาริชาติ สำหรับเด็กอายุ 4 – 8 เดือน
3. อาคารดอกรัก ห้องผกามาศ สำหรับเด็กอายุ 8 - 10 เดือน
ห้องดอกรัก สำหรับเด็กอายุ 10 เดือน - 1.2 ปี
4. อาคารบัวขาว-ดาวเรือง ห้องดาวเรือง สำหรับเด็กอายุ 1.2 - 1.6 ปี 
ห้องบัวขาว สำหรับเด็กอายุ 1.6 - 2 ปี
5. อาคารหนูจ๋า สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
6. อาคารเด็กดี สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
7. อาคารพุทธรักษา 1 สำหรับเด็กติดเชื้อ HIV+ แรกเกิด - 6 ปี 
8. อาคารพุทธรักษา 2 สำหรับพัฒนาการเด็กติดเชื้อ HIV+
9. อาคารอำนวยการ
10. อาคารมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
11. อาคารเอนกประสงค์ สำหรับเด็กรับประทานอาหารและห้องศูนย์การเรียนรู้
12. อาคารครัว - นม 
13. อาคารพัสดุ
14. อาคารซักฟอก
15. อาคารระบบประปา

   ทั้งนี้ ทุกการซื้อสินค้าเครื่องหยอดเหรียญ ทุกประเภท ทุกท่าน จะมีส่วนในการช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม ให้กับมูลนิธิสถานสงห์เคราะห์บ้านเด็กออ่นพญาไท ซึ่งทางปรภัคฯ จะเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการทำกุศลความดีในครั้งนี้ให้เกิดแก่ลูกค้าทุกท่านและครอบครัว และเพื่อเป็นประโยชน์โดยตรง ต่อเด็กออ่น เด็กเล็ก ทั้งหญิงชายเพื่อเป็นกำลังของชาติสืบต่อไป.
ท่านมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนสังคม

ครั้งที่๖) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (ครบรอบ ๖o ปีโรงพยาบาลราชวิถี) วันที่ 09/03/2017   20:21:34 article
ครั้งที่๕) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 09/03/2017   20:21:43 article
ครั้งที่๔) มูลนิธิเพือนช้าง (เพือสมทบทุนให้ช้างไทย มีความเป็นอยู่ดี และ อุปกรณ์การเพทย์ช้าง ยา อาหาร และ เพือพัฒนานักวิจัย) วันที่ 09/03/2017   20:21:52 article
ครั้งที่๓) ลูกค้า มีส่วนร่วม ได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้าย และ ผู้ป่ายทั่วไป ในมูลมิธิรามาธิบดี วันที่ 09/03/2017   20:22:00 article
ครั้งที่๒) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ [ครั้งล่าสุด] วันที่ 09/03/2017   20:22:10
ครั้งที่๑) โครงการสันติภาพชีวิต เพื่อชีวิตที่สันติของคนไทย วันที่ 09/03/2017   20:22:18 articledot
หมวดหมู่ สินค้าหยอดเหรียญ
dot
bulletตู้น้ำหยอดเหรียญ
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
bulletเครื่องเติมเงินมือถืออัติโนมัติ
bulletตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
bulletตู้ ล้างรถหยอดเหรียญ
bulletตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ
dot
ผลงานติดตั้ง Porapakelectric.
dot
bulletผลงาน ติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ TechWorlds
bulletผลงาน ติดตั้ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ HealthDrink
dot
Newsletter

dot
bulletบริการหลังการขาย I BUSINESS SERVICES


ท่านลูกค้าที่ประสพภันน้ำท่วม ติดต่อ เพื่อเข้าบริการ ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ตู้เติมเงิน ฟรี ไม่มีค่าบริการ โทร.08-9999-4606   24ชม.
Porapakelectric Blog,ปรภัคอิเลคทริค รวมธุรกิจหยอดเหรียญ
ปรภัคอิเลคทริค,Porapakelectric,เทคเวิลด์,Tech World,เฮลท์ดริ๊งส์ Health Drink,เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่ม,กล่องหยอดเหรียญ,ตู้หยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ,ตู้สินค้าหยอดเหรียญ,ตู้ปะปาหยอดเหรียญ,เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ,
สนใจโฆษณา  โทร: 08-9999-4606
อะไหล่แอลจี แอลจี เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า ราคาเครื่องซักผ้า ประเภทของ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า hitachi เครื่องซักผ้า imarflex เครื่องซักผ้า ge เครื่องซักผ้าหยอดเหรียน เครื่องซักผ้าฝาบน  ร
แสนสิริ ดีเวปลอปเมนท์
ดีเวปลอปเมนท์
พฤกษา เรียลเอสเตท
P-Builder รับออกแบบ เขียนเเบบ อาคารทุกประเภท รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบออฟฟิศ


Copyright © Porapakelectric 2010 All Rights Reserved.
...

ปรภัคอีเลคทริค
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved   เลขที่ 133 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
อีเมล : Porapakelectric@hotmail.co.th , Info@Porapakelectric.com
เว็บไซต์ : www.porapakelectric.com

แจ้งปัญหา,ติชม : feedback@Porapakelectric.com  

... ติดต่อสอบถาม - สั่งซื้อ คุณ.ธนัช 08-5599-6090 , 02-476-4306
View My Stats PageRank Checker